C++ 之优先队列

Jackey C/C++ 1,601 次浏览 , 没有评论
bool myCmp(int a, int b) {
  // 比较a和b的个位数
  return a % 10 < b % 10;
}

int main() {
  srand(time(NULL));

  // 默认情况下,最大堆
  priority_queue<int> pq;
  for (int i = 0; i < 10; ++i) {
    int num = rand() % 100;
    pq.push(num);
    cout << "insert " << num << " in priority queue." << endl;
  }
  while (!pq.empty()) {
    cout << pq.top() << " ";
    pq.pop();
  }
  cout << endl << endl;

  // 底层最小堆
  priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> pq2;
  for (int i = 0; i < 10; ++i) {
    int num = rand() % 100;
    pq2.push(num);
    cout << "insert " << num << " in priority queue." << endl;
  }
  while (!pq2.empty()) {
    cout << pq2.top() << " ";
    pq2.pop();
  }

  cout << endl << endl;

  // 使用自定义Comparator的priority queue
  priority_queue<int, vector<int>, function<bool(int, int)>> pq3(myCmp);
  for (int i = 0; i < 10; ++i) {
    int num = rand() % 100;
    pq3.push(num);
    cout << "insert " << num << " in priority queue." << endl;
  }
  while (!pq3.empty()) {
    cout << pq3.top() << " ";
    pq3.pop();
  }
  return 0;
}

 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

Go